ประวัติย่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (PBAC)

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (PBAC) ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ    อาจารย์เจริญและอาจารย์เปรมจิตต์  พัฒนวงศ์ไทย ผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่า การศึกษาคือแสงสว่างนำทางชีวิต ไปสู่อนาคตให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างแท้จริง และปณิธานที่ว่า “ในชีวิตหนึ่ง ที่สามารถสร้างอะไรก็ได้ แต่หากมีโอกาสจะขอสร้างคนให้เป็นคนดี” ตั้งอยู่ เลขที่ 235ถนนเพชรเกษม (กม.67-68) หมู่ ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานนามว่า“โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ” เมื่อวันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2538  มีอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  6  ชั้น  48 ห้องเรียน ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ปีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ประดับที่หน้าบัน ใช้ชื่ออาคารว่า  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   และในปี 2542 ได้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา หรือ 6 รอบ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ติดที่หน้าบันอาคาร ใช้ชื่ออาคารว่า วิทยาคาร 72 พรรษา มหามงคล มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยห้องเรียน ห้องปฏิบัติ และห้องต่างๆ เป็นระบบปรับอากาศทุกห้องและได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา

    ปัจจุบันโรงเรียน ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554

เปิดทำการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  4 สาขา ได้แก่

- การบัญชี

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- ธุรกิจค้าปลีก

- การท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3 สาขา ได้แก่

- การบัญชี

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ


ปรัชญาวิทยาลัย 

ความรู้ดี มีคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

ความรู้ดี วิทยาลัยมุ่งจัดการศึกษาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ และประสบการณ์ เพื่อนำไปเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  หรือนำไปปฏิบัติงานในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดี  มีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในอาชีพที่เรียน  รักงาน  รักหน่วยงาน  สามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ดี เป็นผู้มีปัญญา  มีนิสัย ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการการตัดสินใจและแก้ปัญหา  รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง  พัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีสุขภาพกาย ใจ แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดจากโรคที่ป้องกันได้ ไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด และปลอดอบายมุข เห็นคุณค่า และดำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 มีคุณธรรม วิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม และวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวหน่วยงาน ชุมชนและประเทศชาติ

 สัมพันธ์ชุมชน : วิทยาลัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณบุคลิกภาพที่ดี  มีมนุษยสัมพันธ์  และเป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม รู้จักอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนร่วม ทั้งในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  รู้จักใช้และอนุรักษ์ธรรมชาติ และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี


วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเอกชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะเฉพาะ และมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ

1.จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมหลากหลายให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

2.จัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์วิทยาลัย

3.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยี

4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน

5.จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

เครื่องหมายประจำวิทยาลัย

อักษรย่อชื่อวิทยาลัย          สีประจำวิทยาลัย              ต้นไม้ประจำวิทยาลัย       

พบธ.  (PBAC)                         ชมพู – ฟ้า                        ชมพูพันธุ์ทิพย์

เอกลักษณ์วิทยาลัย

Green College

อัตลักษณ์ผู้เรียน

 PBAC : บุคลิกภาพดี มีพฤติกรรมเหมาะสม นิยมคิดเชิงบวก ผนวกความสร้างสรรค์