วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

ยินดีต้อนรับ สู่ วิทยาลัยพัฒนบริหารธุรกิจ

เอกลักษณ์วิทยาลัย : Green College
อัตลักษณ์ผู้เรียน
: PBAC : บุคลิกภาพดี มีพฤติกรรมเหมาะสม นิยมคิดเชิงบวก ผนวกความสร้างสรรค์

PBAC

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (PBAC) ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของอาจารย์เจริญและอาจารย์เปรมจิตต์  พัฒนวงศ์ไทย ผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่า การศึกษาคือแสงสว่างนำทางชีวิต ไปสู่อนาคตให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างแท้จริง และปณิธานที่ว่า “ในชีวิตหนึ่ง ที่สามารถสร้างอะไรก็ได้ แต่หากมีโอกาสจะขอสร้างคนให้เป็นคนดี” ตั้งอยู่ เลขที่ 235ถนนเพชรเกษม (กม.67-68) หมู่ ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานนามว่า“โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ” เมื่อวันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2538  มีอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  6  ชั้น  48 ห้องเรียน ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ปีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ประดับที่หน้าบัน ใช้ชื่ออาคารว่า  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   และในปี 2542 ได้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา หรือ 6 รอบ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ติดที่หน้าบันอาคาร ใช้ชื่ออาคารว่า วิทยาคาร 72 พรรษา มหามงคล มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยห้องเรียน ห้องปฏิบัติ และห้องต่างๆ เป็นระบบปรับอากาศทุกห้องและได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นมา   Read more

ประชาสัมพันธ์

ปรัชญาวิทยาลัย : ความรู้ดี มีคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน

public relations

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

กิจกรรมหล่อเทียน (วันอาสาฬหบูชา)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

กิจกรรมแห่เทียนพระราชทาน (วันเข้าพรรษา)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

กิจกรรมเชิงรุก โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐม จะมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และบริการตรวจเลือดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่ 23 ก.ค.62 (13:00-15:00น.)

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด อบายมุข และความรุนแรง

วันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงโทษภัยของสารเสพติด อบายมุข และความรุนแรง และ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด อบายมุข และความรุนแรง

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคกลาง "ปฐมนครเกมส์" ครั้งที่ 16

วันที่ 21-27 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงสร้างการบริหาร

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเอกชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณลักษณะเฉพาะ และมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

Management structure

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (PBAC) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัย และ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ

โดยมีการบริหารเป็น 4 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2. ฝ่ายวิชาการ
3. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานักศึกษา
4. ฝ่ายบริหารทรัพยากร

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

คณะผู้บริหาร

ผู้รับใบอนุญาต : นายพิรุฬห์ พัฒนวงศ์ไทย
ผู้จัดการ : นายพัฒนพงษ์ พัฒนวงศ์ไทย
ผู้อำนวยการ : นางสาวพรทิภา อุ่นจัตตุรพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร : นางนงนุช พัฒนวงศ์ไทย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ : นางสาวสุกฤตา พลอยงาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา : นายสยุมพร เหลือวัฒนาสกูล

ติดต่อวิทยาลัย

235 หมู่ 2 ตำบลสระกะเเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

Contact